Knjige na prodaju

Gradjevinarstvo

Oglasi

Tesarski Radovi

Obrada drveta

Tesarski spojevi i veze drveta
Aleksandar Milutinović: Tesarski radovi

Tesarski spojevi su sastavci građe izrađeni u cilju da se građa međusobno poveže i čvrsto drži, odnosno da se onemogući pomeranje pojedinih drvenih delova(elemenata). Veze su često potrebne stoga što nam je nemoguće doći do takvih dužina i debljina građe prema statičkom proračunu ili projektu. Pomoću veza postižemno na najbolji način da povežemo građu a da ne oslabimo sigurnost objekta koji je u pitanju. Tesarski spojevi i veze imaju uobičajene dimenzije u zavisnosti od preseka obrađivane građe, stoga je potrebno da svaki tesar, bar za glavne veze, poznaje njihove uobičajene dimenzije. Pre krojenja na drvetu se obeleži oblik koji pri obradi treba izrezati.
Kao opšte pravilo važi da se svaki spoj mora izvesti tako da se prenošenje sila (opterećenja) preko njega vrši kako je to proračunom i projektom predviđeno, a da se pri tom utroši što manje materijala. Sredstva za učvršćivanje veza kod drvenih konstrukcija mogu biti drvena i gvozdena.
logo
Veze četvrtastog drveta greda - gredica
  • Podužni spojevi
  • Spojevi pod pravim uglom
  • Spojevi pod kosim uglom
  • Kombinovani spojevi u svim pravcima

Sučeljasti spojevi ležećih greda

Oni se obično primenjuju kod temeljnih greda i tavanskih greda i često su u upotrebi u tesarstvu. Rad bolje uzajamne veze ovi spojevi dodatno se ojačavaju odozgo ili sa obe strane klanfama ili drugim elementima.
Preklop dole dodatno se učvrćuje klinovima, najčešće odgovarajućim ekserima .

Tesarski vez grede

Nastavak na preklopu kod podrožnjače radi se samo tako da on leži na stubu a ne između stubova

Preklop krovnih greda
Pravi kukast preklop sa klinovima

Kod nas se retko upotrebljava spoj sa klinovima. Mišljenja su različita o njihovoj podesnosti: jedni tvrde da je to slab spoj zbog klinova, dok drugi tvrde da je to baš njihova dobra strana jer kada se građa osuši spoj se olabavi, a klinovi ga opet učvrste Slika a)

Pravi kukast preklop sa ispustima i klinovima

Slika b). Vrlo dobar spoj ali se u tesarstvu retko upotrebljava jer ima drvene klinove koji se izbegavaju. Važi ista napomena kao i za prethodni.

Preklop sa klinom Preklop greda sa klinovima
Sučeljene veze lastinog repa

Sastav na lastin rep radi se kod temeljnih greda podvenčanica ili venčanica. Lastin rep treba uvek raditi uspravno na godove a ne paralelno!

Vezivanje grede na lastin rep

Lastin rep se radi uspravno na godove obavezno!

Preklop lastin rep
Spojevi greda pod pravim uglom

Na slici br.6. pod 1 prikazan je spoj podvenčanice (praga) i vezne grede na urez(zasecanje). Ovaj spoj se često upotrebljava. Spoj podvenčanice sa veznom gredom pod 2 i 3 bolji je od prethodnog jer bolje odupire pomeranju levo i desno.

Pravougli spojevi greda

Razni tpovi pravouglih spojeva

Veza podvencanice grede
Spojevi lastin rep pod pravim uglom

Na slici 7. dva spoja praga sa veznom gredom na lastin rep. Ovo je najbolja veza za ovu vrstu radova.
Na slici 8. veza podvenčanice sa veznom gredom na krajevima. Ovo je zaista jedini uspešan način da se tesarskim vezom spoji podvenčanica sa veznom gredom i spreči eventualno spadanje vezne grede sa podvenčanice. Istina deo drveta koji ostaje da daje otpor pri sklizanju je mali, ali dovoljan za ovu svrhu, ukoliko ne bi dejstvovale neke druge nepredviđene sile. U tom slučaju ako bi došlo do bočnog pritiska, taj mali deo drveta bio bi napregnut na smicanje.

Pravougli spojevi greda Veza grede na ukrsteni zasek
Preklop na uglu sa kosim zasekom - Spoj na viljušku

Slika 9. predstavlja način vezivanja temeljnih greda i venčanica na uglovima. Ovde je spoj izveden na taj način da u slučaju kakvog pritiska iznutra protivstane pomeranju greda. To je vrlo dobar vez, no naši tesari ga vrlo retko upotrebljavaju.
Na slici 10 takođe je prikazan način spajanja temeljnih greda i venčanica na uglovima. Ovo se radi iz istih razloga kao i prethodni spoj samo što je ovaj spoj još bolji.
Slika 11. spoj na viljušku, ova veza se upotrebljava kod temeljnih greda. Spojevi manjih dimenzija rade se i kod rogova.

Spajanje krovnih greda Sastavi krovnih greda
Prav ugaoni dijagonalni spoj sa čepom

Preklop po dijagonali. Izrađeni spoj se pričvršćuje sa dva eksera. Slika a)

Spojevi kod izmena - preklop na lastin rep

Slika b). Ovo je običan sastav na lastin rep. Naležuće ivice zaobljene su radi boljeg upasivanja

spojevi greda Kosi spojevi greda spojevi greda
Spajanje raspinjače sa stupcem

Na slici dole pod a) vezivanje raspinjače pravim čepom, pod b) isto vezivanje sa čepom i dodatnim naslonom, drugi način je bolji.
Slika pod c), spojevi pod kosim uglom. Spajanje uspravnih i vodoravnih gredica kosim gredama.

Spojevi raspinjace i stupca Kosi spojevi greda
Spajanje uspravnih i vodoravnih greda

Na slici 206 prikazano je spajanje gredica sa tavanjačom i drugim podužnim gredama. Ovo je naročito važan spoj kod "vekslovanja" , jer se osim čepa jošučvršćuje drvenim umetkom. Na slici 208 vezivanje podužne grede kao naslona (npr. pešačke staze na drvenim mostovima)

Spojevi greda Uspravni spojevi greda
Kosi čep

Na slici dole pod a) kosi čep bez naslona pod b) isto to samo sa naslonom.
Slika pod c) jednostavan kos ivični zasek na čep sa odgovarajućim dimenzijama u odnosu na dimenzije grede

tesarski vez Kosi spojevi greda
Usek podupirača

Na slici a) prikazan je usek podupirača. Ovaj usek predstavljen je na jedan način izrade dok njih ima više vrsta što će se videti kod drvenih mostova.
Slika pod b), prikazan je jedan način zaseka gde je spojen stub sa horizontalnom gredom.

Usek podupiraca grede Kosi spojevi greda
Oslanjanje kosih greda

Na slici 215 prikazana su dva kosnika koji naležu na gredu bez čepa sa dva ili tri zareza po celoj širini.
Na slici 216 prikazan je jednostavan čep kosnika sa veznom ili sličnom gredom. Na slici 217 je isto kao i prethdnoj, samo je čep sa zarezom, označene su i dimenzije

kosa greda na zarez Kosi spojevi greda
Drveni zidovi Brvnare Drvene kuće

Zgrada čiji je ceo kostur od drveta zove se bondručara. Kod ovakvih zgrada samo je temelj od kamena ili betona, a izdignut je bar za 0,50 met. iznad zemlje. Prostor između grede i stubova zove se kanat. Kanat se ispunjava opekom, ćerpičom ili prepleteom vrbovih grana.

Drvena kuca , bondrucara
zid bondrucare

Pored zgrada sa bondrukom imamo vrstu zgrada koja se radi sva od građe, sa zidovima od trupaca(brvana). Takvi se zidovi rade od stabala koji se otešu samo na naležućim površinama, vezuju se na unakrsnim tačkama Slika 12.         Brvnara od rezanih greda
Zidovi od rezanih greda  Spajanje ovih zidova vrši se zarezom sl.13, na uglovima pri ukrštavanju. Otvori za vrata i prozore rade se kao na istoj slici pod (e). Vertikalni stupci ugrađuju se u horizontalnu gredu sa čepom sa strane. Nasuprot donjoj horizontalnoj gredi stavlja se gornja horizontalna greda koja služi kao nadprozornik i navratnik a uglavljuje se stupcima kao i donja.

Gradnja brvnare Gradnja brvnare
Najbolji način izrade zidova od rezanih greda prikazan je na slici 14. Pored toga što se vezivanje postiže obostranim zarezom, svako drvo još ima podužno pero i žljeb, tako da se pri eventualnom sasušenju drveta ipak sprečava ulaz hladnog vazduha, dok to nije slučaj kod prethodnog načina izrade.
Gradnja brvnare Gradnja brvnare
drvena kuca
Krovne konstrukcije

Na slici 15. prikazani su razni načini spajanja rogova sa raspinjačama odnosno klještima sa čepovima ili sa ivičnim zasekom na lastin rep.
Pri spajanju rogova pri vrhu Slika 16. od značaja je da li ima slemenjače u dotičnom krovu ili je nema. Između dva naspramna roga pri sučeljavanju na vrhu ostavlja se prazan prostor od 1 cm.

veze krovnih rogova krovna konstrukcija

Ako nema slemenjače rogovi se spajaju na viljušku Slika 17. ili preklop slika 18.

krovne konstrukcije Gradnja brvnare
Krov na jednu vodu

Na stubove se oslanjaju dve pajante koje ukrućuju slemenjaču. Rogovi se postavljaju od slemenjače direktno na venčanicu bez ikakvih srednjih podupirača. U oba slučaja vezna greda je ujedno i tavanska greda. Ali tavanske grede se mogu staviti i ispod veznih greda, da nemaju nikakve veze sa krovnom konstrukcijom. Obzirom na mali raspon prvi slučaj je rentabilniji ali se on zbog opasnoti ot požara ne preporučuje i samo izuzetno dozvoljava. Jednovodni krov za raspone 5 - 6 metara. Slika 19.

Krovna konstrukcija Krovna konstrukcija tesarski rad
Dvojna vešaljka - Krov na dve vode

Sistem dvojne vešaljke primenjuje se za raspone do 12 met. One mogu biti sa nazidkom ili bez nazidka. Konstrukcija je ista kao i kod proste vešaljke samo što su ovde ubačene raspinjače ili klešta koja omogućuju da se spoljašne sile još bolje prenose do nosivih zidova.

Krovna konstrukcija Krovna konstrukcija tesarski rad
Krovna konstrukcija sa tri stupca u vešaljci

Sistem trojne vešaljke primenjuje se za raspone do 14 met. Raspinjača se nalazi na 2/3 visine stubaca i ukrućena je pajantama. Preko oba ova stuba postavljena su klešta, a na sredini klešta oslanja se treći stub. Preko ovog gornjeg stuba postavljena je slemenjača na kojoj leže rogovi. Ispod grede-zatege vezana je za stupce (gvožđem) okagača (a), koja služi da se za nju prikuje plafon što se ređe radi kod ovakvih raspona. Kosnici su ojačani u donjem delu a isto tako i vezna greda na krajevima. Slika 20. Na slici pod d) detalj donjeg čvora. Ovakva konstrukcija nije ekonomična sa gledišta utroška materijala i radne snage pa se često zamenjuje rešetkastim konstrukcijama.

Krovna konstrukcija
Krovna konstrukcija

Kod većih razmaka punih vezova trostruke stolice, na koje ćemo postaviti strop, uputno je pojačati ležaj veznih greda ispod kosih potpora, kao i same kose potpore, dodatkom posebnih greda koje se s veznom gredom, odnosno s kosom potporom, povežu željeznim svornjacima. Slika 249.

Mansardni krovovi

Ovi krovovi su dobili ime po pariskom arhitekti Mansardu koji je prvi koristio potkrovlje na ovaj način. Mansardni krovovi se rade kada se želi da se iskoristi tavanski prostor za stanovanje. To znači da se mansardni krovovi samo rade kod stambenih zgrada. Mansardnih krovova ima na jednu, dve, tri ili četiri vode, mogu biti sa ili bez nazidka. Na slici dole je mansardni krov na dve vode. Ovde su glavna ukrućenja uzdužne pajante.

mansardni krov
detalj donje veze
detalj mansardnog krova

1. mala klešta
2. stub
3. kosnik
4. donji rog
5. podrožnjača

Kod mansardnih krovova na dve vode, gde raspn može biti i do 10 met. mora svakako imeđu spoljlnih obimnih zidova biti bar još jedan nosivi (deblji) zid, jer bi u protivno morali primeniti krovnu vešaljku a onda ne bi mogli smestiti sanbene prostorije u potkrovlje.

Letvisanje krova

1. Postavljanje letava za dvostruko pokrivanje običnim (biber) crepom

Najmanji nagib krova je 33o što približno za pojedine vrste krova odgovara odnosu - visina: rasponu = 1:1,50 ili zaokruženo 65%. Letve treba da su preseka 33/48 mm ili 28/48 mm; prikivaju se p 6 na 1 metar dužni kose površine krova, tj. međusobni razmak od ose do ose letve iznosi približno 16,5 cm. za biber crep. Na slici dole pod 1.

2. Postavljanje letava za dvostruko pokrivanje falcovanim crepom

Na slici dole pod 2. je postavljanje letava za utoreni, falcovani crep. I ovde je nagib krova kao prethodno tj. najmanje 33o. Letve treba da su preseka 33/48 mm, prikivaju se po 3 na jedan dužni metar kose površine krova, tj. međusobni razmak od ose do ose letve iznosi 33 1/3 cm.

3. Postavljanje letava za dvostruko pokrivanje presovanim crepom

Postavljanje letava za pokrivanje tlačenim (presovanim) crepom. Slika dole pod 3. Kod ovog pokrivanja najmanji nagib krova je 22o , što približno za pojedine površine krova odgovara odnosu - visina: rasponu = 1:2,50 ili 40%. Letve treba da su 33/48 mm i prikivaju se kao i za utoreni crep, tj. na odstojanju 33 1/3 cm.

letvisanje krova
Pokrivanje krova
Pokrivanje krova
Back to Top
Copyright ©2013 www.vizijadanas.com