Knjiga o lemljenju

Tehnologija spajanja materijala lemljenjem

Lemljenje i tvrdo lemljenje

Strana 250

Cena: 1.540 RS dinara

O autoru

Autor knjiga Branko Lukić živi i radi u Užicu. Bavi se poslovima vezanim za oblast zavarivanja od 1986 godine. Ima veliko iskustvo iz privrede na proizvodnji i projektovanju opreme za termoenergetske i termomehaničke sisteme, kao i na proizvodnji čeličnih konstrukcija. U periodu od 1996 do 2001 god. radio je kao saradnik predmeta zavarivanje na Višoj tehničkoj školi u Užicu. Objavio je više knjiga iz oblasti zavarivanja:    " Osnovi nauke o zavarivanju materijala 2000 god., "Tehnologije zavarivanja u praksi" 2002 god. , "Zavarivanje raznorodnih čelika 2008 god. "Zavarivanje cevovoda 2010 god."

Knjige možete poručiti   sa kontakt stranice:

Kontakt

ili telefonom:

Broj telefona
 

Tehnologije zavarivanja


Zavarivanje cevovoda

Cena 1200 din + ptt

button
Naucite zavarivanje!

Format 155 x 220, strana 223.

"Zavarivanje cevovoda"

strucne knjige

ZAVARIVANJE CEVOVODA

Sadržaj:
Predgovor
1 Uvod
1.1 Osnovne napomene o cevovodima
1.2. Projektovanje cevovoda
1.3. Montaža cevovoda
1.4. Propisi i zakonska regulativa za obavljanje poslova na izradi cevovoda
1.5. Materijali za izradu cevovoda
2. Organizacija i izvođenje poslova montaže i zavarivanje cevovoda
2.1. Tehnološko- pripremni radovi
2.1. 1 .Analiza projekta cevovoda
2.1.2 Analiza terena
2.1 Definisanje trase cevovoda
2.2 Organizacija gradilišta i mere bezbednosti
2.3 Mehanizacija i oprema za izvođenje radova na postavljanju cevovoda
2.4 Pripremni radovi na poslovima montaže cevovoda
2.4.1 Priprema radnih mesta
2.4.2. Priprema terena i radovi na iskopu
2.4.3. Organizacija tehnike za trasport i polaganje cevi
2.5 Postavljanje cevi i priprema za zavarivanje
2.6 Organizacija zavarivačkih radova
2.7 Tehnologija zavarivanja cevovoda
2.7.1 Izbor postupka zavarivanja
2.7.2 Izbor opreme za zavarivanje
2.7.3 Izbor dodatnog materijala
2.7.4. Priprema osnovnog materijala za zavarivanje
2.7.5 Priprema dodatnog i potrošnog materijala
2.7.6. Pomoćni alati i pribori za zavarivanje i montažu cevi
2.7.7. Zavarivanje cevi
2.7.7.1 Zavarivanje tankozidnih cevi
2.7.7.2 Zavarivanje debelozidnih cevi
2.7.7.3.Izrada cevnih kolena,reducira, račvih i slično
2.7.7.4 Priprema za zavarivanje i zavarivanje cevi sa cevnim priključcima, cevnih nastavaka i prirubnica sa cevima
2.7.8. Stručna lica na poslovima zavarivačkih radova
2.7.9 Provera tehnologije zavarivanja
2.7.10. Provera osposobljenosti zavarivača
2.8. Deformacije cevovoda nakon zavarivanja
2 9 Termička obrada zavarenih spojeva cevovoda 2.10 Kontrola kvaliteta zavarenih spojeva
2.10.1. Kontrola pre početka zavarivanja
2.10.2. Kontrola za vreme zavarivanja
2.10.3. Kontrola posle zavarivanja
2.10.4. Vrste kontole zavarenih spojeva
2.11 Popravke zavarenih spojeva
2.12. Završni radovi na cevovodu
2.12.1 Čišćenje cevovoda nakon zavarivanja
2.11.1. Antikoroziona zaštita cevovoda
2.11.2. Završni radovi na predizolovanim cevima
3 Tehnička dokumentacija za poslove zavarivanja
4. Projekat izvedenog stanja cevovoda
5. Zaključak

Prilozi

Prilog 1.1.- Obeležavanje zavarenih spojeva u grafičkoj dokumentaciji prema JUS(SRPS) ISO 2553/1996
Prilog 1.2- Parametri zavarivanja REL, Gasno, MIG/MAG i TIG postupcima
Prilog 2- Cevi : dimenzije, standardi, svojstva, način izrade i isporuke
Prilog 3- Prirubnice, lukovi, reducir komadi i ,,T“ komadi
Prilog 4 -Zakonska regulativa i propisi na poslovima montaže i zavarivanja cevovoda
Prilog 5- Obeležavanje cevovoda
Prilog 6-. Uporedba čelika zemalja EU za proveru tehnologije elektrolučnog zavarivanja prema standardu EN 288-3
Literatura

TIG, elektrolučno
zavarivanje

Cena 850 din + ptt

button
Naucite zavarivanje!
Format 140 x 210, strana 145.

strucne knjige

"Invertori - Zavarivanje
REL i TIG postupkom"

4.3.4. POZICIONIRANJE DRŽAČA ELEKTRODE

Pozicioniranje elektrode i način vođenje električnog luka, kao i brzina zavarivanja utiču na kvalitet zavara. Veština zavarivanja REL (Ručno Elektro-Lučno) postupkom predstavlja sposobnost zavarivača da u određenim položajima zavarivanja ostvari, uz prethodnu pripremu radnih komada i izabranim parametrima zavarivanja potreban kvalitet zavarenih spojeva. Ukoliko je moguće odabrati horizontalni položaj zavarivanja, tada su uslovi za kvalitetno zavarivanje najpogodniji. Mig zavarivanje - Ugao elektrode


4.3.5. USLOVl ZAVARIVANJA KOJI UTIČU NA OBLIKOVANJE KVALITETNOG ŠAVA
Na kvalitet formiranja kvalitetnog šava utiču pored pripreme za zavarivanje i izabranih parametara zavarivanja, nagib elektrode, dužina električnog luka i debljina osnovnog materijala.

Slika 23: Vođenje elektrode tokom zavarivanja
Elektroda se može voditi na razne načine, ali prvenstveno zavisi od debljine osnovnog materijala, veličine žljeba i brzine zavarivanja. Ako se traži zavaren spoj sa provarom, to zahteva da se prvi zavar izvede sa vođenjem elektrode bez poprečnog kretanja, dok popuna i završni zavari se izvode sa poprečnim kretanjem elektrode. Na slici 23. prikazani su neki od načina vođenja elektrode. Brzina zavarivanja takođe zavisi od načina vodenja elektrode.

Knjige o zavarivanju za studente

"Zavarivanje čelika"

Cena 800 din + ptt

button
 Zavarivanje raznorodnih celika
Format 140 x 210, strana 140.

strucne knjige
5.3 Podela visokolegiranih čelika

Pod visokolegiranim čelikom podrazumeva se legura koja sadrži vise od 45% Fe (gvožđa) sa tim da zbir svih legirajućih elemenata nije manji od 10% i da sadržaj jednog od legirajućih elemenata bude najmanje 8%.
■Podela Visokolegiranih čelika u zavisnosti od osnovnih svojstava l namene:

 • Visokolegirani čelici otporni prema koroziji
 • Vatrootporni za rad bez opterećenja spoljnim silama
 • Vatrootporni za rad pod opterećen|em spoljnim silama

■  Podela Visokolegiranih ćelika prema strukturi:

 • Feritni
 • Martenzitni
 • Mešoviti (martenzimo-feritni, austenitno-martenzitni i austenitno-feritni čelici)

■  Podela Visokolegiranih čelika prema hemijskom sastavu:

 • Hromm čelici (Cr-čelici)
 • Hrom-nikl čelici
 • Hrom-manganski čelici
 • Hrom-nikl-manganski ćelici

Ovi čelici, zavisno od potrebe, mogu biti visoke čistoće sa dodacima legirajućih elemenata kao što su: molibden (Mo), volfram (W), azot (N), ili sa stabilizirajućim elementima strukture: titanom (Ti), niobijumom (Ni), tantalom (Ta), itd.

Prema preporukama Medjunarodnog instituta za zavarivanje, visokolegirani čelici iz grupc V koji su podeljeni prema hemijskom sastavu, lmaju posebnu podgrupu ćelika za hemijsku industriju. Visokolegirani čelici za hemijsku industriju, odnosno hemijski otporni - nerđajući ćelici mogu se podeliti prema scrukturi na:

 • Hromne martenzitne
 • Hromne feritne
 • Hrom—nikl austenitne čelike

Hrom martenzitni čelici imaju mogućnost tcrmičke obrade, tj. kaljenja i otpuštanje. Ovi čelici dobro podnose naprezanjc 1 udarna opterećenja. Procenat hroma Cr u čeliku je Cr <17%. Tvrdoća im se kreće od 140-560 HB. Toplotnom obradom se neznatno menja struktura. Ovi čelici mogu se kovati i valjati na temperaturama T— 1150-900oC.
Hrom feritni čelici, ne mogu se kaliti. Hrom feritni čelici imaju procenat hroma Cr>17%, Sa nižim sadržajem ugljenika C i hroma Cr može se pojaviti ukrupljenje zrna na temperaturama iznad 1000T- (Zona 1. u šeflerovom dijagramu siika 9). Ako dodje do porasta zrna ne može se naknadnom termičkom obradom postići usitnjavanje. Ovi čelici se brzo hlade


Stručne knjige
"ZAVARIVANJE CEVOVODA"

masine za cevovod zavarivanje cevovoda

■ Izbor opreme i elemenata predajnih stanica
■ Razrada režima eksploatacije
■ Rešavanje sistema detekcije curenja na delovim trase cevovoda
■ Odredivanje investicionih ulaganja u cevovodnu mrežu
Inženjeri koji rade na poslovima projektovanja termoenergetskih sistema: vrelovoda, parovoda, sistema za transport energetskih fluida naftovodima i gasovodima ili nekim drugim tehnološkim fluidima moraju poznavati propise koji se tiču zakonske regulative za obavljanjc ovih poslova. O ovim propisima, pravilnicima i drugim zakonskim aktima koji se koriste pri projcktovanju, izvođenju i nadzoru na cevovodima biće date opšte smernice u taćki 1.

1.3. Montaža cevovoda

Proces montaže cevovoda predstavlja kompleksan posao sa ciljem uključivanja građevinske i mašinske operative u proces montaže i izrade cevovoda. Stručnjaci koji organizuju i rukovode radovima na montaži cevovoda moraju da poseduju određeno iskustvo verifikovano licencom Inžinjerske komore za obavljanje ovih delatnosti, odnosno da poznaju propise za rad i bezbednost na ovim poslovima,

1. 2. Projektovanje cevovoda
Projektovanje cevovoda predstavlja zadatak inženjera na poslovima energetike, kao što su na primer-. termoenergetika ili hidroenergctika. Određivanje projektanta jc prema stručnoj spremi i zakonskoj regulativi (licencirani inzenjer) u zavisnosti od aspekta primene ccvovoda. Proces projektovanja podrazumeva da se uradi projekat koji će obuhvatiti i definisati sledeće:
■ Za situacioni plan, definisanje trase cevovoda uzimajući u obzir: konfiguraciju terena, rasporeda predajnih stanica potrošača, geodetski profil mreže, itd
Hidraulični proraćun cevovoda, koji treba da obuhvati sledeće:

 • Određivanje prečnika cevovoda, određivanje pada pritiska(napona)
 • odredivanje veličine pritiska (napora) u raznim tačkama sistema
 • Određivanje stanja cevovoda sa aspekta obezbeđivanja dozvoljenih granićnih pritisaka u raznim tačkama i potrebnih pritisaka potrošača
 • Izbor pumpi, ili kompresora, sigurnosne i druge osnovne opreme
 • Određivanja i rešavanje naćina odvajanja krakova cevovoda

Zavarivanje aluminijuma

Cena: 1.140 din ! +ptt

button
strucne knjige

Format 165 x 245, strana 157.

strucne knjige

"Tehnologije zavarivanja konstrukcija od aluminijuma i aluminijumskih legura"

Kontakt e-mail!


Broj telefona
knjiga zavarivanje alluminijuma
zavarivanje aluminijuma knjiga

Neki interesantni delovi iz SADRŽAJA knjige

1.1 Osnovna fizičko-hemijska i metalurška svojstva aluminijuma
1.2 Legure aluminijuma
2.2 Uticaj zavarivanja na mehanička svojstva zavarenog spoja

3.3 Izbor dodatnog materijala za zavarivanje aluminijuma
4.2 Projektovanje zavarenih konstrukcija od aluminijuma i aluminijumskih legura. Opšta upustva za projektanta i tehnologa zavarivanja
4.3.2. Izbor oblika žljebova za ugaone spojeve zavarenih konstrukcija
4.4. Preporuke za smanjenje nastanka deformacija usled zavarivanja
4.5. Tipovi zavarenih konstrukcija od aluminijuma i aluminijumskih legura. Osobenosti projektovanja karakterističnih konstrukcija.
4.5.1 Projektovanje zavarenih fiksnih i prenosnih konstrukcija Al i Al-legura
4.5.2 Projektovanje transportnih sredstava i delova mehanizama od Al i Al-legura
4.5.3 Projektovanje stabilnih i pokretnih posuda pod pritiskom.
4.5.4. Projektovanje izmenjivača toplote od aluminijuma i aluminijumskih legura
5 Priprema aluminijuma i njegovih legura za zavarivanje
5.1. Priprema korišćenjem plazma rezanja
5.2 Priprema korišćenjem laserskog rezanja
5.3. Priprema sečenjem vodenim mlazom
5.4 Mašinska obrada ivica žljeba za zavarivanje. čišćenje i oduljivanje(bajcovanje) ivica žljeba
7. Zavarivanje aluminijuma i aluminjumskih legura TIG postupkom
7.3. Zaštitni gasovi za zavarivanje TIG postupkom
7.4 Izbor zavarivački pištolja i kablovi
7.5 Izbor netopljive volframove elektrode za zavarivanje aluminjuma i njegovih legura TIG postupkom
7.6. Izbor dizne za protok zaštitnog gasa
7.7. Preporučeni parametri zavarivanja aluminijuma TIG postupkom
7.8 Tehnika ručnog zavarivanja TIG postupkom
7. 8. 1 Rukovanje zavarivačkim pištoljem
7.8.2 Unošenje dodatnog materijala u zonu spajanja
7.8.3 Formiranje korenskog zavara
7. 9 Mehanizovano / automatizovano zavarivanje TIG postupkom
7.10. TIG tačkasto zavarivanje aluminijuma.
8 . Zavarivanje aluminijuma MIG postupkom
8.2. Prenos dodatnog materijala pri zavarivanjeu MIG postupkom
8.3. Izvori struje za MIG postupak zavarivanja
8.4. Dopremanje elektrodne žice i zavarivački pištolji za MIG postupak
8.5. Dodatni i pomoćni materijali za zavarivanje MIG postupkom
8.7. Osobenosti tehnike ručnog zavarivanja MIG postupkom
8.7.1 Startovanje električnog luka
8.7.2 Pozicioniranja ili ugao postavljanja zavarivačkog pištolja
8.7.3 Zavarivanje u određenim položaju
8.7.4 Završetak ili prekidanje električnog ili zavarivačkog luka
8.8. MIG tačkasto zavarivanje
8.9. Zavarivanje MIG postupkom sa finom elektrodnom žicom
8.10. Zavarivanje MIG postupkom sa duplom elektrodnom žicom

9.3 Izbor postupka zavarivanja
9.4 Izbor dodatnog i potrošnog materijala

9.9.1 Tehnološka lista zavarivanja pozicije IV i X omotača rezervoara (silosa)
9.9.2 Tehnološka lista zavarivanja pozicije II krova silosa
9.10 Definisanje kontrole kvaliteta zavarivanja
9.10.1. Kontrola pre početka zavarivanja
9.10 .2 Kontrola u toku zavarivanja
9.10.3 Kontrola posle zavarivanja
9.10.4. Vrste kontrole zavarenih spojeva
10. Provera tehnologije zavarivanja konstrukcija od aluminijuma i aluminjumskih legura
11 Zakonska regulativa iz oblasti zavarivanja konstrukcija od aluminijuma i aluminijumskih legura